Project

Achtergrondinformatie

Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg

Aanleiding en voorgeschiedenis

In 2009 is de Stichting Fonds Zeggenschap Zorgvragers Limburg opgericht, op initiatief van de directeur van het toenmalige Huis voor de Zorg. Doel van het fonds was het vergroten van de zeggenschap van zorgvragers door initiatieven van zorgvragers financieel te ondersteunen. Het werkgebied van het fonds was ‘zorg’.

In 2018 transformeerde het Huis voor de Zorg naar Burgerkracht Limburg. Daarbij zijn de aandachtsgebieden en het werkterrein verruimd naar participatie, gezondheid en bestaanszekerheid (met bijzondere aandacht voor jongeren en ‘nieuw leiderschap’).

Daarop heeft ook het Fonds Zeggenschap Zorgvragers Limburg besloten om z’n juridische vorm, doelstelling en werkveld te heroverwegen. Dit heeft geleid tot de omvorming van het fonds tot Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg. Dit proces is medio 2019 afgerond. Per 3 juni 2019 is het Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg operationeel.

 

Doel

Het fonds versterkt burgerinitiatieven in Limburg die bijdragen aan:

 • de participatie van burgers (met name, mensen met een -verhoogd risico op – afstand tot de arbeidsmarkt);
 • een gezonde samenleving (Positieve Gezondheid, versterken van veerkracht en zelfregie);
 • bestaanszekerheid (terugdringen van armoede en sociale uitsluiting). Dat doet het fonds door middel van financiële ondersteuning.

Het betreft nieuwe of bestaande initiatieven die burgers, gemeenten, organisaties en kennis- en onderwijsinstellingen verbinden, stimuleren en/of versterken op genoemde terreinen.

Het Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg doet een appél op potentiële donateurs om blijk te geven van hun maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid om burgers te helpen om hun leven te verrijken. Door middel van giften en andere bijdragen kunnen donateurs burgers helpen om hun persoonlijke en maatschappelijke omstandigheden te verbeteren.

 

Burgerkracht Limburg en het fonds

Het Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg is een project en submerk van Burgerkracht Limburg.

Aanvragen voor financiële ondersteuning worden beoordeeld door de onafhankelijke Commissie Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg. Die Commissie bestaat uit Rob van den Boorn (voorzitter) Lia Theodorou (penningmeester), Anne Lewerissa en Monique Theunissen. Deze 4 vrijwilligers zijn op persoonlijke titel en voor een periode van 4 jaar door Burgerkracht Limburg benoemd.

Het is de taak van de Commissie om – met ondersteuning van Burgerkracht Limburg – de opdracht van het fonds uit te voeren, te weten:

 • bekendheid geven aan het bestaan, het doel, de werkwijze en de activiteiten van het fonds;
 • financiële middelen voor het fonds genereren door bekende en nieuwe donateurs, sponsoren en subsidieverstrekkers te werven;
 • aanvragen voor financiële ondersteuning te beoordelen en correct te verwerken/af te handelen;
 • volledige zeggenschap te voeren over het beheer en de toekenning van financiële middelen aan de aanvragers;
 • jaarlijks een jaarrekening op te (laten) maken.

 

Waar een initiatief aan moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor financiële steun uit het Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg moet een aanvraag:

 • een bijdrage leveren aan nieuwe of bestaande initiatieven van burgers op de domeinen waarop Burgerkracht Limburg zich focust, te weten participatie, gezondheid en bestaanszekerheid, en/of:
 • de samenwerking tussen burgers, gemeenten, organisaties en kennis- en onderwijsinstellingen bevorderen.

 

Het initiatief:

 • moet overdraagbaar zijn: het moet ook op andere plekken, door anderen uitgevoerd kunnen worden:
 • moet van belang zijn voor grotere groepen of organisaties van burgers;
 • moet worden uitgevoerd door één of meer burgers (deze mogen wel ondersteund worden door beroepskrachten). Het moet dus gaan om een initiatief ván en vóór burgers;
 • mag geen commercieel doel nastreven;
 • dient uiterlijk binnen een jaar in werking te zijn;
 • moet worden uitgevoerd in Limburg;
 • moet gebaseerd zijn op een haalbare en realistische aanpak;
 • moet leiden tot een concreet resultaat.

 

Aanvraagprocedure

 • Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Het aanvraagformulier moet volledig zijn ingevuld en alle bijlagen moeten zijn bijgevoegd.
 • Vier keer per jaar worden de ontvangen aanvragen beoordeeld. Dien je aanvraag daarom op tijd in: vóór 1 februari, vóór 1 mei, vóór 1 augustus of vóór 1 november.
 • Uiterlijk 2 maanden ná het verstrijken van de indientermijn hoor je of jouw initiatief een bijdrage van het fonds ontvangt. Je ontvangt ook bericht als jouw aanvraag is afgewezen.
 • Als dat nodig is, dan kan de Commissie Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg de aanvrager om aanvullende informatie of een nadere toelichting vragen.
 • Gehonoreerde aanvragen ontvangen een bijdrage van maximaal € 5.000,- -.

 

Contact tijdens uitvoering en verantwoording

De Commissie Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg wil graag weten, zien en ervaren hoe de uitvoering van burgerinitiatieven verloopt, die mede mogelijk zijn gemaakt met een bijdrage van het fonds. Daarover worden in goed overleg met betreffende initiatieven afspraken gemaakt. De Commissieleden houden contact met de initiatieven, bezoeken deze en publiceren/rapporteren (in woord en beeld) op de website van Burgerkracht Limburg over de voortgang, de activiteiten en de bereikte resultaten.

 

Donateurs ondersteunen het fonds

De financiële middelen van het Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg bestaan uit giften en bijdragen van donateurs. Het fonds doet een appél op potentiële donateurs om blijk te geven van hun maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid om burgers te helpen om hun leven te verrijken. Door middel van giften en andere bijdragen aan het fonds kunnen donateurs burgers helpen om hun persoonlijke en maatschappelijke omstandigheden te verbeteren.

Onderschrijft u het doel en het werk van het fonds en wilt u daar financieel aan bijdragen? Stuur dan een e-mail naar: stimuleringsfonds@burgerkrachtlimburg.nl

Burgerkracht Limburg is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Meer weten?

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Brigitte de Vries van Burgerkracht Limburg. Per mail via stimuleringsfonds@burgerkrachtlimburg.nl.

Brigitte de Vries Procesondersteuner