Na vijf jaar Blauwe Zorg in de Wijk: een niet te stoppen beweging!

Met trots presenteren wij de eindevaluatie van de pilot “Blauwe Zorg in de wijk”.
Graag verwijzen wij hiervoor naar het Magazine en de Eindrapporten.

De resultaten van de vijfjarige pilot Blauwe Zorg in de Wijk in Maastricht tonen overtuigend aan dat betere regionale samenwerking leidt tot méér kwaliteit tegen lagere kosten. De pilot, gestart in 2016, laat zien dát het anders kan en hóe het anders kan. 

Een niet te stoppen beweging!

Blauwe Zorg in de Wijk heeft een beweging in gang gezet in de regio Maastricht-Heuvelland bij bestuurders, managers en professionals van zorgorganisaties naar duurzame zorg.
Het gedachtegoed Positieve Gezondheid zorgt ervoor dat inwoners zich gezonder voelen en kwalitatief betere zorg ervaren. Bovendien sluit het goed aan bij hoe professionals in de zorg willen werken.
Hierdoor is het draagvlak voor verdere innovatie en transformatie van de zorg gegroeid. 

Met de Alliantie Santé beschikken we in de regio Maastricht-Heuvelland over een sterke coalitie van zorgverzekeraar, gemeente en aanbieders die er samen in geloven dat samenwerking werkt. 

De rol van Burgerkracht Limburg

Burgerkracht Limburg heeft gedurende meerdere jaren op verschillende wijzen bijgedragen aan de pilot Blauwe Zorg in de Wijk. Belangrijkste activiteit was het verzorgen van workshops Positieve Gezondheid aan burgers binnen de pilot Blauwe Zorg en in andere wijken in Maastricht.

Bijna alle deelnemers geven aan bewuster te zijn geworden van hun eigen (positieve) gezondheid.

In deze workshops worden burgers gestimuleerd meer zelf de regie te nemen om gezond te zijn/te blijven. De deelnemers leren ook om hun eigen Positieve Gezondheid in kaart te brengen en dit te bespreken met een hulpverlener.

De Beweging Limburg Positief Gezond wordt sinds januari 2020 gehost door Burgerkracht Limburg. De trainer-coach van Blauwe Zorg in de wijk is actief lid van het kernteam van de beweging Limburg Positief Gezond van de Provincie Limburg/Burgerkracht Limburg. Die kennis en ervaring uit de praktijk is van grote meerwaarde is om de beweging Positief Gezond mee op weg te helpen.

Over de pilot Blauwe Zorg in de Wijk

De pilot Blauwe zorg in de wijk is een leeromgeving in de regio/ provincie en land. Met een domeinoverstijgende blik is een groot aantal projecten gestart waarbij we twee kanten op leren: zowel de wijkbewoner als de beroepskracht weet beter hoe hij/zij de gezondheid en het welzijn kan verbeteren; bestuurders, managers en beleidsmakers leren beter wat wel/niet effectief en aansluitend is bij de gezondheidsbehoefte van de wijkbewoner. De kennis die we opdoen in deze pilot leidt tot een beter functionerend gezondheidssysteem op wijkniveau en een betere algemene gezondheid van de wijkbewoners (in termen van: kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg en efficiency van zorg)

deel dit artikel