Achtergrondinformatie

Het Stimuleringsfonds Burgerinitiatieven Limburg is operationeel sinds juni 2019. Het fonds ondersteunt burgerinitiatieven die de bestaanszekerheid, de gezondheid en de participatie van burgers in de provincie bevorderen.

Aanleiding en voorgeschiedenis

In 2009 is de Stichting Fonds Zeggenschap Zorgvragers Limburg opgericht, op initiatief van het toenmalige Huis voor de Zorg. Doel van het fonds was het vergroten van de zeggenschap van zorgvragers door initiatieven van zorgvragers financieel te ondersteunen. Het werkgebied van het fonds was ‘zorg’.

In 2018 transformeerde het Huis voor de Zorg naar Burgerkracht Limburg. Daarbij zijn de aandachtsgebieden en het werkterrein verruimd naar participatie, gezondheid en bestaanszekerheid (met bijzondere aandacht voor jongeren en ‘nieuw leiderschap’).

Daarop heeft ook het Fonds Zeggenschap Zorgvragers Limburg besloten om z’n juridische vorm, doelstelling en werkveld te heroverwegen. Dit heeft geleid tot de omvorming van het fonds tot Stimuleringsfonds Burgerinitiatieven Limburg. Dit proces is medio 2019 afgerond. Per 3 juni 2019 is het Stimuleringsfonds Burgerinitiatieven Limburg operationeel.

Doel

Het fonds versterkt burgerinitiatieven in Limburg die bijdragen aan:

 • de participatie van burgers (met name, mensen met een -verhoogd risico op – een afstand tot de arbeidsmarkt);

 • een gezonde samenleving (Positieve Gezondheid, versterken van veerkracht en zelfregie);

 • bestaanszekerheid (terugdringen van armoede en sociale uitsluiting). Dat doet het fonds door middel van financiële ondersteuning.

Het betreft nieuwe of bestaande initiatieven die burgers, gemeenten, organisaties en kennis- en onderwijsinstellingen verbinden, stimuleren en/of versterken op genoemde terreinen.

Het Stimuleringsfonds Burgerinitiatieven Limburg doet een appél op potentiële donateurs om blijk te geven van hun maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid om burgers te helpen om hun leven te verrijken. Door middel van giften en andere bijdragen kunnen donateurs burgers helpen om hun persoonlijke en maatschappelijke omstandigheden te verbeteren.

Stimuleringsfonds Burgerinitiatieven Limburg en Burgerkracht Limburg

Gezien de overeenkomsten tussen de aandachtsgebieden van Burgerkracht Limburg en die van het Stimuleringsfonds Burgerinitiatieven Limburg ligt het voor de hand dat de beoordelingscommissie van het fonds bij de uitvoering van haar werkzaamheden samenwerkt met en gefaciliteerd wordt door Burgerkracht Limburg. Mede om die reden is het fonds verbonden aan Burgerkracht Limburg. Dit laat onverlet dat de positie van de commissie, die ingediende aanvragen beoordeelt, volstrekt onafhankelijk is.

Samenstelling en taak beoordelingscommissie

Aanvragen voor financiële ondersteuning worden beoordeeld door de beoordelingscommissie van fonds. De beoordelingscommissie bestaat op dit moment uit Rob van den Boorn (voorzitter) Lia Theodorou (penningmeester), Anne Lewerissa en Monique Theunissen. Deze 4 vrijwilligers zijn op persoonlijke titel en in samenspraak met Burgerkracht Limburg voor een periode van 4 jaar benoemd.

Het is de taak van de beoordelingscommissie om leiding te geven aan de uitvoering van de opdracht en taken van het fonds, te weten:

 • bekendheid geven aan het bestaan, het doel, de werkwijze en de activiteiten van het fonds;

 • financiële middelen voor het fonds genereren door bekende en nieuwe donateurs, sponsoren en subsidieverstrekkers te werven;

 • aanvragen voor financiële ondersteuning te beoordelen en correct te verwerken/af te handelen;

 • volledige zeggenschap te voeren over het beheer en de toekenning van financiële middelen aan de aanvragers;

 • jaarlijks een jaarrekening op te (laten) maken.

Financiële middelen van het Stimuleringsfonds Burgerinitiatieven Limburg

De financiële middelen van het Stimuleringsfonds Burgerinitiatieven Limburg bestaan uit giften en bijdragen van donateurs. Onderschrijft u het doel en het werk van het fonds en wilt u daar financieel aan bijdragen? Stuur dan een e-mail naar stimuleringsfonds@burgerkrachtlimburg.nl

Burgerkracht Limburg is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Méér weten? Kijk op www.burgerkrachtlimburg.nl/over-ons

Waar een initiatief aan moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor financiële steun uit het Stimuleringsfonds Burgerinitiatieven Limburg moet een aanvraag:

 • een bijdrage leveren aan nieuwe of bestaande de initiatieven van burgers op de domeinen waarop Burgerkracht Limburg zich focust, te weten participatie, gezondheid en bestaanszekerheid, en/of;

 • de samenwerking tussen burgers, gemeenten, organisaties en kennis- en onderwijsinstellingen bevorderen.

Het initiatief:

 • dient overdraagbaar te zijn; het moet elders, door anderen herhaald kunnen worden;

 • dient van nut te zijn voor, en het belang te dienen van grotere groepen burgers dan wel organisaties van burgers;

 • dient te worden uitgevoerd door één of meer burgers (deze mogen wel ondersteund worden door professionals). Het moet gaan om een initiatief ván en vóór burgers;

 • mag geen deel uitmaken van de reguliere exploitatie van een organisatie;

 • mag geen deel uitmaken van een overheidsactiviteit;

 • mag geen commercieel doel nastreven;

 • dient uiterlijk binnen een jaar na honorering van de aanvraag operationeel te zijn;

 • dient geen individuele personen te betreffen;

 • dient te worden uitgevoerd in de provincie Limburg;

 • moet gestoeld zijn op een haalbaar en realistisch plan;

 • moet leiden tot een concreet en duurzaam resultaat.

De aanvraagprocedure

 • Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Het aanvraagformulier moet volledig zijn ingevuld en alle bijlagen moeten zijn bijgevoegd.

 • Aanvragen voor een subsidie kunnen twee keer per jaar worden ingediend: vóór 1 april of vóór 15 oktober.

 • Uiterlijk 2 maanden ná 1 april of 15 oktober krijgt elke aanvrager bericht of het initiatief in aanmerking komt voor een bijdrage uit het fonds.

 • Aan de toekenning kunnen aanvullende voorwaarden worden verbonden. De beoordelingscommissie kan u bovendien oproepen om het initiatief mondeling te komen toelichten.

 • Gehonoreerde aanvragen ontvangen een bijdrage van maximaal € 5.000,-.

Verantwoording

Binnen 6 maanden na uitvoering van het project dient u de beoordelingscommissie van het fonds te informeren over het verloop van het project, de bereikte resultaten/effecten en de besteding van de financiële bijdrage uit het fonds.

Informatie

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Brigitte de Vries van Burgerkracht Limburg.
T: (046) 420 81 11.
E: stimuleringsfonds@burgerkrachtlimburg.nl